Chat

Chat identification

Stolickza Bushchat

Brown Rockchat

Siberian Rubythroat

Common Stonechat

White-tailed Rubythroat (Chinese)

Grey Bushchat

White-tailed Rubythroat ( Himalayan Rubythroat)